Examenontwikkeling

Examenontwikkeling

Tutorial is al sinds 1989 een betrouwbare onafhankelijke partner in examinering. We ontwikkelen examens voor examenbureaus en brancheorganisaties, MBO en bedrijfsopleiders. We zorgen er voor dat u meet wat u wilt meten.
We kunnen u van dienst zijn op het gebied van:

 • Toetsbeleid
 • Opstellen van eind- en toetstermen
 • Opstellen van de toetsmatrijs
 • Toetsontwikkeling, praktijk & theorie
 • (digitale) Toetsafname
 • Analyses van toetsen en resultaten
 • Deelname examencommissies

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

Snel naar:

Hoe borgen we de kwaliteit van examens?

Om een kwalitatief hoogwaardig examen te ontwikkelen is het cruciaal om alle onderdelen die voor het examen relevant zijn, nauwgezet op elkaar af te stemmen. Wat zijn de wettelijke kaders? Wat toets je wel en wat niet? En hoe toets je? Hoe stem je de inhoud af op het niveau van de deelnemers? Belangrijke vragen, waar wij u mee kunnen ondersteunen. Zo wordt het examen geen begrijpend lezen toets. …

Praktijk- en theorie-examens

We kunnen zowel praktijk als theorie-examens ontwikkelen voor elk willekeurig digitaal systeem, en op papier’.Praktijkexamens moeten wat ons betreft ook daadwerkelijk de praktijk toetsen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld gebruik maken van (visuele) opdrachten die sterk overeenkomen met dat wat een deelnemer in de werkpraktijk tegen zal komen. Als het gaat om het ontwikkelen van een theorie-examen, dan moet deze vaak niet alleen feitelijke kennis toetsen, maar ook inzicht en begrip. Dat vraagt om specifieke vraagtypes. Onze onderwijskundigen en toetsdeskundigen hebben uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van verschillende vraagtypes.

Verschillende vraagtypes

Er kunnen verschillende vraagtypes ingezet worden zoals, open vragen en meerkeuzevragen of sorteervragen, al dan niet met afbeeldingen. De inzet van een specifiek vraagtype is afhankelijk van hetgeen getoetst moet worden en de praktische eisen aan de afname van een examen. Kennisvragen kunnen bijvoorbeeld goed getoetst worden met meerkeuzevragen. Open vragen daarentegen zijn heel geschikt om een deelnemers iets te laten beschrijven of om begrip en inzicht te toetsen. En sorteervragen toetsen in hoeverre een deelnemer helder heeft in welke volgorde een bepaald proces moet verlopen of waar hij/zij prioriteit aan moet geven

Uitgangspunten examenontwikkeling

Het ontwikkelen van een examen begint met het in kaart brengen van de randvoorwaarden. Denkt u hierbij aan normering of wettelijke kaders met de kennis en vaardigheden die minimaal getoetst moeten worden. En u als klant hebt natuurlijk ook een duidelijk visie op het examen dat ontwikkelt moet worden. Daarnaast spelen maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen ook een rol. Al deze randvoorwaarden samen vormen de kaders van het te ontwikkelen examen.

Proces examenontwikkeling

Om de kwaliteit van onze examens goed te kunnen bewaken en te borgen, verloopt het (her)ontwikkelen van examens altijd op dezelfde wijze. In het schema hieronder vindt u een overzicht van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de exameninstrumenten.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een projectleider, onderwijskundigen, toetsdeskundigen auteurs en inhoudelijk tegenlezers. De auteurs en inhoudelijk tegenlezers zijn deskundigen uit het onderwijs en/of bedrijfsleven. De auteurs schrijven het examen. De BRL 200 is hierbij leidend. De onderwijskundigen beoordelen vervolgens samen met inhoudelijk tegenlezers (eveneens deskundigen uit het onderwijs/bedrijfsleven) de onderdelen die zijn ontwikkeld.

Vaststellingscommissie

De vaststellingscommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het onderwijs en/of bedrijfsleven. De vaststellingscommissie beoordeelt de examens onder andere op inhoud en dekking van de toetstermen.

Examencommissie

De examencommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit het onderwijs en/of bedrijfsleven. De examencommissie borgt deugdelijke examinering.

De taken van de werkgroep bestaan uit:

 • Eind- en toetstermen opstellen
 • Toetsmatrijs opstellen
 • Inhoudsdeskundigen en auteurs aansturen
 • Onderwijskundig tegenlezen
 • Inhoudelijk tegenlezen
 • Bijstellen
 • Voorleggen vaststellingscommissie
 • Bijstellen
 • Redactie
 • Eindcontrole en oplevering

Persoonscertificering

We ontwikkelen ook examens in het kader van persooncertificering. We kunnen het gehele proces voor een bepaalde functie uitvoeren. Voor werkgevers is niet altijd inzichtelijk welke kennis en vaardigheden hun werknemers bezitten. Er zijn veel verschillende soorten opleidingen die inhoudelijk ook vaak veranderen. Ook door zij-instroom kan het lastig zijn het kennisniveau van een werknemer te bepalen. Als werkgever wilt u natuurlijk verzekerd zijn van gekwalificeerd personeel. Wij kunnen u helpen deze kennis en vaardigheden op de juiste manier te toetsen …

Wij kunnen voor u:
– ETT opstellen
– Exameninstrumenten ontwikkelen

Daarbij houden we uiteraard rekening met het digitale toetssysteem. We kunnen in uw bestaande toetssysteem en in een eigen toetssysteem ontwikkelen.

Bewijs van kwaliteit

Wij ontwikkelen bijvoorbeeld op basis van landelijke kwalificatiedossiers of schema’s voor persoonscertificering. Certificaten hebben een beperkte geldigheidsduur omdat het kennis en vaardigheden actueel moeten zijn. Deelnemers die het certificaat willen houden starten met (her)certificering. Met persoonscertificering kan vakbekwaamheid aangetoond worden. Dit geeft werkgevers hun opdrachtgevers zekerheid.

Gebieden

We hebben examens ontwikkeld conform landelijke persoonscertificeringsschema’s, voor natuurlijke koudemiddelen, F-gassen, EPBD, NEN3140.

Leermiddelen & Ontwikkeling

leermiddelen ontwikkeling afbeelding
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan