Leermiddelen & Ontwikkeling

Bedrijven

Steeds meer werkgevers zien de voordelen van een eigen bedrijfsacademy of een bedrijfsspecifiek opleidingstraject. Hiermee kunt u:

  • Het vakmanschap van uw medewerkers vergroten
  • Flexibel opleiden
  • Kennis binnen uw organisatie borgen
  • Doelstellingen van de organisatie behalen
  • Personeel aan uw organisatie binden
  • Tegemoet komen aan de ambities van uw medewerkers
  • Bedrijfsspecifieke instructies opzetten en bijhouden
Snel naar:

Waarom een bedrijfsacademy?

De positie ten opzichte van concurrenten, aantrekkelijk zijn voor medewerkers en innovatief zijn is voor uw bedrijf van levensbelang. Continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden van medewerkers is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Met een bedrijfsacademy kunt u deze bedrijfsstrategie ondersteunen.

Wat is een bedrijfsacademy?

Een bedrijfsacademy biedt u de mogelijkheid om medewerkers relevante, bedrijfsspecifieke kennis aan te bieden. Dat kunnen ook cursussen van externe partijen zijn of interne trainingen. Onder ‘Bedrijfsacademy’ valt namelijk meer dan alleen e-learning. Een bedrijfsacademy omvat en organiseert alles wat met leren en ontwikkeling te maken heeft, online en offline. Het ‘organiseren’ zelf kan overigens wel voornamelijk digitaal plaatsvinden. Denkt u hierbij aan HR- en of leermanagementsystemen die leertrajecten bijhouden en aangeven wanneer een cursus voltooid is of aangeven wanneer een medewerker een hercertificaat moet behalen.

Hoe wordt de bedrijfsacademy opgezet?

Een bedrijfsacademy kan heel laagdrempelig gestart worden. In onze online leeromgeving kunt u namelijk al eenvoudig starten met een aantal cursussen. Deze cursussen kunnen wij voor u plaatsen en beheren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen. U hoeft niet meteen uitgebreide leerlijnen aan te bieden. Het grote voordeel van een online bedrijfsacademy is juist dat deze heel eenvoudig opgestart kan worden en gaandeweg steeds verder uitgebreid kan worden. Het opzetten van een bedrijfsacademy verloopt in drie stappen.

Stappenplan bedrijfsacademy

Stap 1 – inventarisatie

We beginnen met het inventariseren van de leerbehoefte binnen uw organisatie. Wat het doel van de bedrijfsacademy? Wat gaat er nu goed en wat kan er beter? Op basis van deze inventarisatie stellen we voor uw organisatie een advies op maat op.


Stap 2 – leeraanbod samenstellen

Vervolgens stellen we een overzichtelijk leeraanbod op maat samen. Gaat het om functie- of bedrijfsspecifieke kennis of wilt u de persoonlijke vaardigheden van uw medewerkers vergroten? Het is belangrijk dat het leeraanbod goed aansluit op de taken, wensen en behoeften van u en uw medewerkers zodat de bedrijfsacademy ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Dit doen we door goed te kijken naar de functieprofielen om daarna meetbare leerdoelen op te stellen. Met behulp van leerdoelen geven we aan welk gedrag een werknemers moet laten zien als hij of zij een leerproces heeft afgerond bijvoorbeeld, een specifieke diagram kunnen lezen.


Stap 3 – proces implementeren

Met alleen het aanbieden van cursussen bent u er nog niet. De bedrijfsacademy moet ook geïmplementeerd in de bestaande bedrijfsprocessen en gemonitord worden. Zo wilt u misschien bepaalde cursussen verplicht stellen, of jaarlijks laten herhalen. Daarnaast wilt u waarschijnlijk ook inzicht in wie welke cursus heeft gevolgd en wat de scores zijn geweest. En niet geheel onbelangrijk, wie is er verantwoordelijk? Ook bij het implementeren van dit proces kunnen wij u ondersteunen.

Hoe ziet een bedrijfsacademy eruit?

Een online academy is een heel kosteneffectieve manier om de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergoten. Als medewerkers echter alles alleen online moeten doen, zien we vaak dat cursussen niet afgerond worden.

Verschillende leeractiviteiten

Doordat persoonlijk contact ontbreekt, kunnen medewerkers gedemotiveerd raken. De ‘stok achter de deur’ ontbreekt. Daarom adviseren wij vaak een tussenvorm, ook wel hybride leren of blended learning genoemd. Er is sprake van blended learning als er naast online cursussen ook klassikale of individuele lessen worden gegeven of begeleiding op de werkplek. Deze lessen kunnen bestaan uit e-learning, filmpjes, coaching en trainingen.

Blended learning

Deze combinatievorm van leren is heel effectief, mits al deze vormen van leren goed op elkaar afstemd zijn. Met blended learning kan een leeraanbod samengesteld worden dat het beste bij uw organisatie past. Sommige onderwerpen kunnen prima via een filmpje geleerd worden, andere onderwerpen leert men het beste via het ‘leerling-gezel’ principe waarbij een ervaren collega een minder ervaren collega de taak voordoet.

Welke onderdelen van de bedrijfsacademy kunnen wij ontwikkelen?

In ons online platform Wlearn.nl, kunnen wij een bedrijfsacademy voor u inrichten en hosten. Het is ook mogelijk dat wij alleen bepaalde onderdelen voor u ontwikkelen, bijvoorbeeld omdat u al over een eigen platform beschikt. We informeren u graag over de mogelijkheden.

1. Cursussen

Misschien beschikt u al over een eigen online leermodule en wilt u deze graag aanvullen? In dat geval kunnen onze onderwijskundige aan de hand van de laatste didactische inzichten interactieve content ontwikkelen die aansluit op de leerbehoefte van uw medewerkers. Zo beschikt u over kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal.

2. Ontwikkeltraject

Wilt u geen losse cursussen, maar wilt u uw medewerkers een volledig ontwikkeltraject kunnen aanbieden? Dan kunnen wij deze voor u ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat de inhoud van de verschillende cursussen naadloos in elkaar over lopen.

3. Online leeromgeving

Heeft u geen eigen online leeromgeving, maar wilt u deze wel graag opstarten, dan kunnen we u ook hiermee ondersteunen. Wij beschikken over een online leerplatform waarmee u uw medewerkers leertrajecten op maat kunt aanbieden. In dit online leerplatform kunnen we voor u een eigen leeromgeving maken met uw eigen ‘Look en feel’. Dat wil zeggen, een eigen afgeschermde inlogpagina, met uw logo en huisstijl. Zo biedt u uw medewerkers de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen en blijven jongere medewerkers uitgedaagd. Ook kunnen wij bestaand lesmateriaal omzetten naar digitaal lesmateriaal dat geschikt is voor de online leeromgeving. Wij kunnen deze online leeromgeving voor u beheren en geheel aanpassen aan uw huisstijl.

Hoe bewaak ik de voortgang van mijn medewerkers?

Vanuit onze digitale leeromgeving heeft u de mogelijkheid om de voortgang van elke medewerker te volgen. Welke cursussen zijn afgerond? Welke cursussen moeten nog gevolgd worden? Via voortgangsrapportages kunt op elke gewenst moment in ieder format, geïnformeerd worden over de voortgang van uw medewerkers.

Hoe kan ik kennis en vaardigheden van mijn medewerkers toetsen?

Wij kunnen u ook helpen de kennis en vaardigheden van uw medewerkers objectief te toetsen. Het stellen van de juiste vragen en het formuleren van geschikte antwoorden is minder eenvoudig dan het lijkt. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van (digitale)examens en diverse vraagtypes. Zo toets u wat u moet toetsen en meet u wat u wilt meten.

Hoe zorg ik ervoor dat werkinstructies leesbaar zijn?

Onvindbare, niet actuele en niet bruikbare werkinstructies kunnen werkprocessen vertragen, fouten in de productie veroorzaken en in het ergste geval ongevallen veroorzaken. Vaak zijn werkinstructies terug te vinden in dikke mappen ergens op kantoor en niet bij de machine waarvoor hij relevant is. Er is veel onderzoek gedaan naar de juiste structuur van werkinstructies …

Een principe dat erg goed blijkt te werken is ‘Minimalistisch design’. Een werkinstructie volgens minimalistisch design is bestaat uit afgebakende behapbare stappen, is eenvoudig en sterk visueel. De kunst is om de juiste stappen in de juiste volgorde te definiëren. Voor de experts op de werkvloer is dat niet altijd even eenvoudig. Door hun kennis en ervaring slaan zij vaak stappen over die wel relevant zijn voor het proces. Goed doorvragen en de werkinstructie testen kan dit ondervangen.

Wat kan er beter?

Regelmatig zien we uitgebreide werkinstructies voorbijkomen waardoor het veel tijd kost om de informatie te vinden die men zoekt. Zeker voor de meer ervaren medewerker, die meestal op zoek is naar een heel specifiek probleem, kan dat heel frustrerend zijn. In plaats van de werkinstructies er bij te pakken, vraagt men dan een collega of gaat men zelf aan een machine sleutelen. Dat kost niet alleen tijd, er is zo ook een reëel risico op fouten. Ook is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de werkinstructies en wie ze up to date moet houden.

Het belang van goede werkinstructies

Goede werkinstructies zijn actueel, duidelijk, snel en goed benaderbaar en geschikt voor nieuwe én bestaande medewerkers. Met de juiste werkinstructies kan kennis binnen een organisatie geborgd worden.

Een goede werkinstructies stelt medewerkers centraal en is actiegericht. Dat wil zeggen, medewerkers hebben een probleem en willen meteen aan de slag om het probleem op te lossen. Voordat we met de werkinstructies aan de slag gaan brengen we eerst de doelgroep in beeld en bepalen we wat hij of zij moet kunnen: wie gaat er wáár mee werken en waarom?

Stappenplan werkinstructies

Om tot een goede werkinstructie te komen kijken we naar de volgende onderdelen:

1. de taak opdelen in duidelijk afgebakende handelingen/stappen;
2. de werkinstructie is duidelijk en eenvoudig. Jargon wordt zoveel mogelijk vermeden;
3. de werkinstructie is sterk visueel;
4. de werkinstructie heeft een consequente opbouw
5. er wordt aandacht besteed aan veel voorkomende problemen (trouble shooting);
6. er worden tips gegeven;
7. er wordt aandacht besteed aan risico’s en gevaren.

Onze aanpak

U wordt uiteraard nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. U bent immers de eindgebruiker. Er worden regelmatig go-no-go momenten ingepland waarop u bepaalt of én hoe we verder gaan. Opdrachten voeren wij projectmatig uit. Dat betekent dat we een gestructureerde werkwijze hanteren. Een multidisciplinair team stelt haalbare (tussen)doelen en voert deze uit. Alle content wordt meerdere maken door onderwijskundigen en inhoudsdeskundigen doorgenomen en beoordeelt.

Waarom projectmatig werken?

Wij hebben veel ervaring met projectmatig werken. Bij projectmatig werken verschillende mensen samen aan een of meerdere specifieke doelen met een duidelijke begin en eind. Projectmatig werken heeft een aantal grote voordelen:

– sneller en beter resultaat;
– veel kennis en ervaring aanwezig door multidisciplinaire teams;
– afgebakend doel, tijdspad en budget;
– geschikt voor grote en kleine opdrachten;
– geschikt voor elk niveau in de organisatie;
– grotere voorspelbaarheid en zekerheid.

Bij aanvang van een project bepalen we samen met u welke expertise binnen het projectteam van belang is om uw wensen te realiseren. Vervolgens brengen we in kaart welke activiteiten nodig zijn om het einddoel te bereiken. Deze activiteiten brengen we onder in verschillende projectfasen. Aan het einde van iedere fase wordt samen met u bekeken of en hoe het project verder gaat. We werken met een duidelijke planning en begroting. Zo houdt u altijd inzicht en komt u niet voor verrassingen te staan.

Ons team

Ons team bestaat uit onderwijskundigen, grafisch vormgevers en taalkundige redacteurs. Zij ontwikkelen samen met inhoudsdeskundigen de content voor uw medewerkers. De inhoudsdeskundigen kunnen uit uw organisatie komen of worden extern ingehuurd. De afdeling grafische vormgeving zorgt voor de juist opmaak, al dan niet in uw eigen huisstijl. De taalkundig redacteurs zorgen er tenslotte voor dat alle content in correct Nederlands is geschreven.

Leermiddelen & Ontwikkeling

leermiddelen ontwikkeling afbeelding
Bel ons! Whatsapp

Neem contact op!

"*" geeft vereiste velden aan