Algemene Voorwaarden

Inhoud
Algemene voorwaarden Tutorial Opleidingen en Advies BV
Artikel 1 – Algemeen 
Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
Artikel 3 – Niet-nakoming of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Artikel 4 – Annulering van de overeenkomst
Artikel 5 – Inschrijving en bevestiging cursus, training of certificering
Artikel 6 – Faciliteiten bij in-company cursus, training of certificering
Artikel 7 – Annulering door Opdrachtgever van de bevestigde cursus, training of certificering 
Artikel 8 – Annulering door Tutorial
Artikel 9 – Losse producten en lesmaterialen
Artikel 10 – Prijzen
Artikel 11 – Betaling en niet-tijdige betaling
Artikel 12 – Opschorting en verrekening
Artikel 13 – Tariefaanpassing
Artikel 14 – Intellectueel eigendom
Artikel 15 – Aansprakelijkheid 
Artikel 16 – Vertrouwelijkheid
Artikel 17 – Kamer van Koophandel
Artikel 18 – Vragen en klachten 
Artikel 19 – Privacyverklaring

Algemene voorwaarden Tutorial Opleidingen en Advies BV
Artikel 1- Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tutorial Opleidingen en Advies BV en opdrachtgevers,respectievelijk hun rechtsopvolgers m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van trainingen, certificeringen, advies, het ontwikkelen of aanleveren van lesmateriaal en alle andere vormen van deskundigheidsbevordering in de breedste zin.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Tutorial Opleidingen en Advies BV, hierna te noemen Tutorial, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor in lid 1 genoemde diensten en producten.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tutorial als door Tutorial voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
4. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die Tutorial opdracht geeft een dienst of product te verzorgen.
5. Onder opdracht wordt verstaan: de tussen Tutorial en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen waarin de gemaakte afspraken worden omschreven.
6. Mocht zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, gezamenlijk te noemen partijen, een situatie voordoen die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
7. Als Tutorial niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Tutorial in andere gevallen het recht zou verliezen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
8. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Tutorial uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
9. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 5 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
10. Toepasselijkheid van de eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Tutorial zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan er aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend als het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Tutorial kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
4. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Tutorial daaraan niet gebonden. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tutorial niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst
tegen een deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Opdrachtgever moet aanvaarding van de offerte schriftelijk bevestigen door de offerte te ondertekenen. Na ondertekening van de offerte wordt deze gezien als de overeenkomst. Verder in dit document wordt de ‘getekende offerte’
overeenkomst genoemd.

Artikel 3- Niet-nakoming of tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Tutorial heeft het recht zich uit een overeenkomst terug te trekken of de uitvoering van een overeenkomst te staken als Opdrachtgever tekortschiet in het voldoen aan een afgesproken verplichting. Dit geldt niet als de tekortkoming van
Opdrachtgever van zo geringe betekenis is dat een terugtrekking van Tutorial niet gerechtvaardigd is.
3. In het geval van een terechte tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, heeft Tutorial recht op compensatie in verband met al gemaakte kosten en nog te lijden schade in verband met aan te tonen bezettingsverlies. Tutorial zal geen
schadevergoeding betalen.
4. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 4- Annulering van de overeenkomst
Opdrachtgever kan de overeenkomst zonder kosten annuleren tot 21 dagen voor aanvang van het aanbod.
1. Annuleert Opdrachtgever binnen 21 dagen voor de datum van aanvang de overeenkomst, waarbij er sprake is van door Tutorial gemaakte voorbereidingskosten, heeft Tutorial het recht deze al gemaakte kosten volledig in rekening te brengen.
2. Bij annulering van een overeenkomst na de datum van aanvang, worden de afgesproken bedragen in de overeenkomst volledig in rekening gebracht.
3. Afwijking van de annuleringsafspraken is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk is afgesproken en schriftelijk is bevestigd. Documenten die per email zijn verzonden, zijn in dit verband rechtsgeldig.
4. Verplaatsen van de overeenkomst naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste overeenkomst. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk of per email gebeuren en door Tutorial worden bevestigd.

Artikel 5- Inschrijving en bevestiging cursus, training of certificering
1. Inschrijving of aanvraag voor de door Tutorial te verzorgen cursussen, trainingen en certificeringen vindt plaats door het inzenden van een volledig ingevulde aanvraag op de website, telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail.
2. Tutorial bevestigt een inschrijving of aanvraag schriftelijk (per e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot deelname aan de betreffende cursus, training of certificering tot stand. Het bewijs
van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst tot deelname weer, afgezien van tegenbewijs.

Artikel 6- Faciliteiten bij in-company cursus, training of certificering.
1. Bij het verzorgen van een in-company cursus, training of certificering op locatie van Opdrachtgever, worden tussen Tutorial en Opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de betreffende locatie moet voldoen en de
faciliteiten die noodzakelijk zijn.
2. Als bij uitvoering van de training of certificering blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan waardoor Tutorial de kwaliteit van de training of certificering niet meer kan waarborgen, behoudt Tutorial zich het recht voor de training of certificering niet te geven of te staken. Desondanks is Opdrachtgever verplicht tot betaling van de training of certificering als ware deze uitgevoerd.

Artikel 7- Annulering door Opdrachtgever van de bevestigde cursus, training of certificering
1. Opdrachtgever kan onder voorwaarden de bevestigde (in-company) cursus, training of certificering schriftelijk annuleren. Voorwaarden zijn dat de annulering schriftelijk is bevestigd door Tutorial en dat bij annulering vanaf twee weken voor
aanvang door Tutorial kosten in rekening worden gebracht.
Kosten voor annulering zijn als volgt opgebouwd:
• Meer dan 2 weken voor aanvang geen kosten
• Binnen 2 weken, maar meer dan 1 week voor aanvang 50% van de kosten
• Binnen 1 week voor aanvang zijn de volledige cursuskosten verschuldigd
Voor de datum van aanvang mag een deelnemer die is verhinderd worden
vervangen door een andere deelnemer.
Opdrachtgever moet deze vervangende deelnemer wel vooraf schriftelijk bij Tutorial aanmelden.
2. Ingeval Opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus, training of certificering zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft Opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding van het nog te vorderen bedrag. Vervanging van de deelnemer na aanvang van de cursus, training of certificering is niet toegestaan.

Artikel 8- Annulering door Tutorial
1. Tutorial streeft ernaar een geplande overeenkomst voor een cursus, training of certificering altijd door te laten gaan. Als de uitvoering door onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, zal Tutorial in overleg met Opdrachtgever naar een oplossing zoeken. Bijvoorbeeld door de uitvoering te verplaatsen.
2. Als door de annulering of verplaatsing schade ontstaat voor Opdrachtgever, is Tutorial niet aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 9 – Losse Producten en Lesmaterialen
1. Bestelling van losse producten en/of lesmaterialen, fysiek of elektronisch, kan via website, mail of telefonisch. Zodra de bestelling is bevestigd, ontstaat er een overeenkomst en verplichting tot betaling van het product of het lesmateriaal.
2. Tutorial levert het product of het lesmateriaal tijdig aan Opdrachtgever. Onder tijdige levering wordt ook verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
3. Bij de koop van producten en/of lesmaterialen is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Wordt deze levertijd overschreden, dan kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden.
4. Het verstrekte product of het lesmateriaal is pas eigendom, nadat het volledig verschuldigde bedrag op de factuur is voldaan.
5. Bij in gebreke blijven van betaling moet Opdrachtgever het product of lesmateriaal in dezelfde staat als dat het is geleverd retourneren. Toegang tot de elektronische leermiddelen wordt geblokkeerd.
6. Tutorial vervangt een verkeerd of beschadigd product en/of lesmateriaal onmiddellijk en zonder kosten voor Opdrachtgever als dit aan Tutorial toe te rekenen is.

Artikel 10- Prijzen
De prijzen voor cursussen, trainingen en certificeringen staan omschreven in de opdrachtbevestiging of overeenkomst. De prijzen zijn een open aanbod en onder voorbehoud. Tutorial heeft het recht prijzen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 11- Betaling en niet-tijdige betaling
1. Tutorial stuurt na uitvoering van de cursus, training, certificering of overeenkomst een factuur of stuurt op meerdere momenten (deel)facturen voor al uitgevoerde delen van de overeenkomst als dat is overeengekomen in de offerte.
2. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum. Tutorial verstuurd na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Tutorial gerechtigd rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke te verhalen op Opdrachtgever.
4. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
5. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil, zal Opdrachtnemer het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12- Opschorting en verrekening
1. In geval van tijdelijk niet kunnen betalen is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. Opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor vorderingen van Tutorial op dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in
de zin van artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tutorial is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zo lang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de rechten die verder aan Tutorial toekomen.

Artikel 13 – Tariefaanpassing
Bij meerjarige overeenkomsten kan Tutorial een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaken tot tariefaanpassing doorberekenen. Een dergelijke aanpassing wordt altijd met Opdrachtgever gecommuniceerd en wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 14- Intellectueel eigendom
1. Alle scènes, casuïstiek, werkvormen, trainingsopzetten en lesmateriaal in welke vorm dan ook die Tutorial heeft ontwikkeld en die gebruikt zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven geestelijk en juridisch eigendom van Tutorial.
2. Het is verboden bovengenoemd materiaal geheel of gedeeltelijk over te nemen, te redigeren of aan te passen, te gebruiken, doen gebruiken of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Tutorial.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Tutorial spant zich in alle werkzaamheden naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden uit te voeren. Tutorial staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Tutorial vallen. Tutorial kan daarom geen garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
2. Tutorial is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van
de werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Tutorial niet aansprakelijk.
3. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met uitvoering van de werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Tutorial wordt
uitgekeerd.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid
Tutorial zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten. Tutorial conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 17- Kamer van Koophandel
Tutorial staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder inschrijfnummer 06085856. Deze algemene voorwaarden zijn aldaar gedeponeerd.

Artikel 18 – Vragen en klachten
1. Tutorial beantwoordt vragen en klachten binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen en klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Tutorial zo snel mogelijk en in ieder geval binnen enkele werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer er een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij Tutorial, nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Klachten zullen binnen zes weken worden afgehandeld. Bij klachten waarvoor een voorzienbaar langere afhandelingstijd nodig is, zal Opdrachtnemer zo snel mogelijk en in ieder geval binnen uiterlijk twee weken Opdrachtgever in kennis stellen met een bericht van toelichting tot uitstel en een indicatie, wanneer er uitvoerig uitsluitsel kan worden verwacht.
3. De klachten en de wijze van afhandeling zullen te allen tijde worden geregistreerd en voor de duur van één jaar worden bewaard.

Artikel 19 – Privacyverklaring
Tutorial slaat de persoonsgegevens die Tutorial van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat om gegevens die Tutorial ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een cursus, training en/of certificering, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Tutorial opneemt.

Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Naam (voor- en achternaam), geboortedatum, e-mailadres en overige contactgegevens.
• Gegevens met betrekking tot inschrijving van de cursus, training en/of certificering, inclusief benodigde betalingsgegevens.
• Persoonsgegevens in het kader van de cursus, training en/of certificering, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding (met goed gevolg) is afgerond.
Tutorial gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de gekozen cursus, training en/of certificering.
• Verzorging van de gekozen cursus, training en/of certificering.
• Advies geven over een te volgen cursus, training en/of certificering.
• Opgevraagde documenten/inlichtingen toesturen en reageren op vragen.
In sommige gevallen werkt Tutorial samen met externe dienstverleners zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de gekozen cursus, training en/of certificering.
Zij mogen deze niet voor andere doelen gebruiken en mogen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
Tutorial beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Tutorial bewaart uw persoonsgegevens, zodat resultaten van cursussen, trainingen
en certificeringen beschikbaar blijven.
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken, daarnaast kunt u Tutorial vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Neem in deze gevallen telefonisch contact met ons op.

Bel ons! Whatsapp